.

Жогорку кесиптик билим берүүнүн гранттык (бюджеттик) жана келишимдик орундарына төмөнкү багыттар (адистиктер) боюнча кабыл алуу жүргүзүлөт:

1. КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ

-580100.Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп,анализ аудит;ишканалардын экономикасы жана башкаруу;салык жана салыкка тартуу)/бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест,математика
-540200.Социалдык иш/бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест
-580200.Менеджмент/бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест,математика
-580500.Бизнес-информатика/бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест,математика

2. ТАРЫХ-ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

550300.Филологиялык билимберүү: англис тили/бакалавр — күндүзгү/ — негизги тест, англистили
кыргыз тили жана адабияты /бакалавр — күндүзгү, сырткы/ негизги тест,кыргыз тили жана адабияты
орус тили жана адабияты /бакалавр — күндүзгү, сырткы/ негизги тест, орус тили жана адабияты
531100Лингвистика /бакалавр — күндүзгү / — негизги тест, англис тили
550400.Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых)/бакалавр — күндүзгү, сырткы/ — негизги тест, тарых
-Англис тили кошумча немис тили /күндүзгү/— негизги тест, англис тили

З. ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ФАКУЛЬТЕТ

710100.Информатика жана эсептөө техникасы/бакалавр-күндүзгү,кечки/-негизги тест, физика же математика
-570700. Костюм жана текстиль искусствосу /бакалавр-күндүзгү/-негизги тест, чыгармачылык сынак
-640200.Электроэнергетика жана электротехника /бакалавр-күндүзгү, сырткы/- негизги тест,физика же математика
-610300.Агроинженерия(Айыл чарбаны электрофикациялоо жана автоматизациялоо)/бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест
-670200.Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо /бакалавр- күндүзгү,сырткы/-негизги тест, физика же математика
-740700.Женил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо /бакалавр — күндүзгү, сырткы/ — негизги тест, физика же химия
-550800.Кесиптик билим берүү /бакалавр — күндүзгү /негизги тест,
-570400.Дизайн /бакалавр — күндүзгү, сырткы/(ЖРТ талап кылынбайт)
-570025.Графика /адистик — күндүзгү/(ЖРТ талап кылынбайт)

4. ЮРИДИКА-БАЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ

-530500.Юриспруденция /бакалавр-күндүзгү сырткы/-негизги тест,тарых
-530004.Бажы иши /адистик-күндүзгү,сырткы/негизги тест,математика

5. ГУМАНИТАРДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТ

-550700.Педагогика (башталгыч билим берүүнүнпедагогикасы жанаметодикасы,мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)/бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест,кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты
-532000.Дене тарбия /бакалавр-күндүзгү,сырткы/ЖРТ талап кылынбайт)
530300.Психология /бакалавр-күндүзгү,кечки/-негизги тест

6. ТАБИГЫЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

-550200.Физика-математикалык билим берүү (физика,математика,информатика).бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест,физика же математика
-550100.Табигый илимий билим берүү (химия,биология,(география-негизги тест)) /бакалавр-күндүзгү,сырткы/-негизги тест,физика же математика
-710200.Колдонмо математика жана информатика/бакалавр-күндүзгү,сырткы/- негизги тест, физика же математика
-710300.Колдонмо информатика /бакалавр-күндүзгү, сырткы/-негизги тест, физика же математика
-Математика кошумча информатика багыты /күндүзгү/— негизги тест, математика 
-Физика кошумча информатика багыты /күндүзгү/-негизги тест,физика
-Химия кошумча биология багыты /күндүзгү/негизги тест,химия же биология

7. МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮ

550300.Филологиялык билим берүү:(англис тили, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты)-магистр — күндүзгү/
550400.Социалдык-экономикалык билим беүү (тарых) /магистр-күндүзгү/
-550700.Педагогика(башталгыч билим берүүнүнпедагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы)-/магистркүндүзгү/
550200.Физика-математикалык билим берүү(физика,математика,информатика)-/магистркүндүзгү/
710300.Колдонмо информатика /магистр-күндүзгү/ 
550100.Табигый илимий билим берүү (химия, биология,география)-/магистр-күндүзгү/      
580100.Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп,анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу)/магистр — күндүзгү/
530500.Юриспруденция /магистр-күндүзгү/ 
710100.Информатика жана эсептее техникасы /магистр-күндүзгү/

Орто кесиптик билим берүү боюнча төмөнкү адистиктерге кабыл алат:

8. МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ (11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)

-060102.Акушердик иш /окуу мөөнөтү З жыл/
-060108.Фармация /окуу мөөнөтү З жыл/
-060109.Медициналык айым иши/окуу мөөнөтү 3 жыл/
-060101.Дарылоо иши /окуу мөөнөтү З жыл 6 ай/
-060106.Ортопедиялык стоматология/окуу мөөнөтү З жыл/

9. КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖ (9, 11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)

260903.Тигүү кийимдерин конструкциялоо, моделдештирүү

жана технологиясы /күндүзгү, сырткы/

050709. Башталгыч класстарда окутуу /күндүзгү, сырткы/

050713. Башталгыч билим берүүдөгү коррекциялоочу

 педагогика /күндүзгү/

050704. Мектепке чейинки билим берүү /күндүзгү, сырткы/

050720. Котормо иши /күндүзгү/

050303.Чет тили /күндүзгү/

140212.Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)үндүзгү, сырткы/

190604.Автоунааларды ондоо жана аларды техникалык

жактан тейлөө / күндүзгү, сырткы/

230109. Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган

 системаларды программалык камсыздоо / күндүзгү, сырткы/

080106. Каржы (тармактар боюнча) / күндүзгү, сырткы/

080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар

 боюнча) /күндүзгү, сырткы/

030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштурууүндүзгү,сырткы/

030503. Укук таануу / күндүзгү, сырткы/

10. АЛА-БУКА КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖИ (9, 11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)

—    050709. Башталгыч класстарда окутуу үндүзгү, сырткы/

    050704. Мектепке чейинки билим берүүүндүзгү, сырткы/

—    080106. Финансы (тармактар боюнча) үндүзгү, сырткы/

11. КЕСИПТИК ЛИЦЕЙ (9, 11-КЛАССТЫН БАЗАСЫНДА)

 5146.Тикмечи

 5147.Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь- электрик

 7443.Тигүүчү

 5141.Чач тарач

Окуу мөөнөттөрү:

-жогорку кесиптик билим берүү:/магистр академиялык даражасын ыйгаруу менен/(күндүзгү-2 жыл);

-жогорку кесиптик билим берүү:/бакалавр академиялык даражасын ыйгаруу менен/(күндүзгү-4 жыл, сырткы-5 жыл);

-жогорку кесиптик билим берүү:/адис квалификациясын ыйгаруу менен/(күндүзгү-5 жыл, сырткы-6 жыл);

-жогорку жана орто кесиптик билимдин негизинде:/тиешелүү курстар/ (күндүзгү-2-3 жыл, сырткы-3-4 жыл);

орто кесиптик билим берүү: /9,11-класстын базасында/(күндүзгү — 2-3 жыл, сырткы-2 жыл 6 ай);

-баштапкы кесиптик билим берүү:/9,11-класстын базасында/(күндүзгү-1-3 жыл).

КАБЫЛ АЛУУ УЧУН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

ректордун наамына жазылган абитуриенттин арызы;
университет менен абитуриенттин ортосунда түзүлгөн келишим;
туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт (көчүрмөсү);
негизги орто, жалпы орто, кесиптик орто же жогорку билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы;
тестирлөөнүн жүрүшүндө алган баллы жөнүндөгү сертификаттын түп нускасы (колледждер үчүн
зарыл эмес);
аскердик билет же аскерге милдеттүүлүгү жөнүндөгү
күбөлүк (көчүрмөсү);
3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт.

2023-2024